Jednolinijski  sistemi za podmazivanje

JednolinijskiJednolinijski sistemi za podmazivanje su jednostavni za projektovanje, instalaciju, održavanje ili modifikaciju i namijenjeni su za isporuku relativno malih količina maziva do tačaka podmaziavanja. Jednolinijski sistem podmazivanja radi na višim pritiscima, te lubrikant koji se koristi može biti i ulje i mast konzistencije NLGI 000 i 00. U ovom sistemu, pumpa tlači glavnu liniju koja vodi do primarnog distributera, te klip unutar tog distibutera potiskuje tačno određenu količinu lubrikanta kroz sekundarnu liniju do tačke podmazivanja. Pumpa se isključuje, glavni vod se rasterećuje. Oprugom pogonjen klip u distributeru se vraća u početni položaj i istovremeno puni novu dozu za podmazivanje koja se određuje postavljanjem odgovarajućeg dozatora. Proces se ponavlja u programiranim vremenskim intervalima. Komponente ovih sistema su: pumpa, klipni distributeri, dozatori, upravljačke i kontrolne jedinice. Jednolinijski sistem podmazivanja može se koristiti u alatnim mašinama, štamparskim mašinama, tekstilnim mašinama itd. Prednosti su jednostavan dizajn, jednostavna i poprilično jeftina instalacija, pojedinačno podesivi dozatori, jednostavna nadogradnja.

Dvolinijski sistemi za podmazivanje

Dvolinijski sistemi u prvom se redu primjenjuju za Dvolinijskipodmazivanje kompleksnih aplikacija koje rade u teškim uvjetima, s velikim brojem tačaka podmazivanja i dugačkim cjevovodom. Ovi sistemi projektirani su za rad s uljima i mastima konzistencije do NLGI 3. Kontrolna jedinica upravlja radom sistema na način da po zadanoj dinamici aktivira pumpu čime se tlače glavne linije cjevovoda. Na taj se način, preko dozera isporučuje tačno određena količina masti do  tačke podmazivanja (dozeri su smješteni u blizini tačaka). Količina masti po potrebi se može naknadno mijenjati jednostavnim podešavanjem dozera. Transmiteri pritiska integrirani su u centralnoj jedinici. Kada je zadani pritisak postignut aktiviraju se svi dozeri (sve su tačke podmazane), pumpa se isključuje, a stlačena linija se rasterećuje. Nakon toga nastupa zadani period pauze (polovica zadanog ciklusa ). Periodi pumpanja i ciklusa mogu se podešavati po želji na PLC-u kontrolne jedinice. Po završetku perioda pauze pumpa se ponovo uključuje te se stlačuje druga linija. Proces pumpanja tj. stlačivanja traje do trenutka isteka zadanog vremena ili pritiska. Kontrolna jedinica prima podatak od transmitera pritiska o ostvarenom zadanom pritisku. Unutar zadanog vremena mora se postići zadani pritisak. U slučaju da se to ne dogodi javit će se alarm preniskog pritiska u sistemu.
Ciklus podmazivanja u pet koraka čine:
1. stlačivanje linije 1 (po stlačivanju linije dozeri isporučuju mast na tačke podmazivanja),
2. dekompresija linije 1,
3. pauza (u trajanju polovine ciklusa),
4. stlačivanje linije 2 i
5. dekompresija linije 2 (po stlačivanju linije dozeri isporučuju mast na tačke podmazivanja).
Ovi se sistemi uglavnom sastoje od pumpe sa spremnikom, prekretnog ventila, kontrolne jedinice, dvolinijskog razvodnika, primarnog cjevovoda, lubrikacijskih linija i konektora montiranih na tačke podmazivanja. Područja primjene su: postrojenja za termičku obradu, čeličane (kontinuirani liv, hladna i topla valjaonica, linije za finiširanje), rudarska oprema, termoelektrane, cementare, lučka postrojenja (kranovi), itd. Prednosti ovih sistema su:
– visoki stepen pouzdanosti koji se postiže mjerenjem diferencijalnog pritiska glavnih      linija na najudaljenijoj tački sistema i kontrolom curenja maziva na glavim linijama,
– mogućnost podešavanja količine maziva za svaku tačku podmazivanja zasebno,
– sistemi s više od 1000 tačaka podmazivanja i glavnim razvodom dužine do 100 m (u   radijusu oko centralne jedinice) i
– visoka pouzdanost podmazivanja postiže se primjenom visokih pritisaka (do 400         bara).
Nedostaci bi mogli biti to što nije isplativ za manje sisteme i što zahtjeva dvije linije cjevovoda (dodatni trošak).

Progresivni  sistemi podmazivanja 

Ova ekonomična i fleksibilna varijanta se može korProgresivniistiti sa niskim pritiscima ulja i masti i visokim pritiscima ulja. Ovi sistemi (Slika 4.) isporučuju mazivo (ulje ili mast do konzistencije NLGI 2) u cikličkom režimu, sa ili bez integrirane upravljačko-kontrolne jedinice. Mazivo isporučeno od strane pumpe dovodi se do tačaka podmazivanja putem progresivnog razvodnika, koji dijeli ukupnu koli��������������inu maziva na tačno određene količine definirane zahtjevima pojedinih tačaka podmazivanja. Funkcija progresivnog razvodnika temelji se na naizmjeničnom kretanju klipova (lijevo-desno) unutar razvodnika. Klipovi su  gonjeni mazivom pod pritiskom. Količina maziva isporučena prema određenoj tački podmazivanja definirana je promjerom klipa i duljinom njegova hoda. Svaki od niza klipova unutar razvodnika može isporučiti mazivo prema tački podmazivanja tek onda kada je to učinio prethodni klip. Doziranje maziva tako se odvija na progresivni način. Svaki klip ima dva izlaza i dva krajnja položaja (lijevo-desno). Progresivni se sistem podmazivanja uglavnom sastoji od pumpe, progresivnih razvodnika i kontrolne jedinice. Kod ovih sistema primjenjuju se ručne, pneumatske ili elektromotorne pumpe. Neka od područja primjene su: štamparske mašine, punionice pića, građevinska mehanizacija, mašine za obradu drveta, prese, vjetroagregati, itd. Prednosti ovog sistema se ogledaju u širokoj mogućnosti primjene s obzirom da sistem može raditi i u cikličkom (isprekidanom) i u kontinuiranom režimu rada, jednostavanom i jeftinom nadzoru rada sistema tj. svih razvodnika, dok su nedostaci to što blokada jedne tačke blokira cijeli sistem i što je kod velikih sistema s velikim brojem tačaka potreban kompleksan cjevovod.