SKF Dvolinijski tip sistema – MAXILUBE
Oprema obuhvaćena projektom:

Ležajevi na valjcima sušne skupine: 96 valjaka

– Raspodjela masti preko odvolinijskih dozera opremljnih vizuelnim indikatorom prohodnosti. Svako ležajno mjesto posjeduje svoj indirkator prohodnosti tako da je moguće u svakom trenutku pratiti podmazanost datog ležaja. Ukupno instalirano 30 baznih ploča i 96 dozera sa dva izlaza. Mogućnost podešavanja količine masti za svaki ležaj zasebno. Mogućnost nadogradnje sistema.
– SKF Maxilube sa pneumatskom pumpom za bure od 200 kg. Maxilube dvolinijski sitemi svoju primjenu imaju kod izrazito dugih linija i velikih sistema. Na papir mašini PM4 dužina magistralnog cjevovovda 250 m. Ukupna utrošena količina cijevi sa lubrikacijskim linijama cca 2000 m. Sistem povezan sa radom papir mašine. Nadzor pritiska u sistemu vrši se pomoću tlačnih transmitera smještenih na krajevima linija.